ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក៖ ដំណឹងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនទ្រឹស្ត្រី ចំនួន ២៧រូប ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ត្រូវការជ្រើសរើស គ្រូបង្រៀនទ្រឹស្តីចំនួន ២៧រូប បង្រៀនថ្នាក់ឆ្នាំទី៤ លើមុខវិជ្ជាចំនួន ១០មាន៖ Qualitative Methods=2, Team building and Communication=2, Waste Management=2, Filling and Record keeping=2,...

Posted on: 06/23/2016 2:36:57 PM