ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក៖ សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសបេក្ខភាពសាស្ត្រាចារ្យជំនួយ សាស្ត្រាចារ្យរង និងសាស្ត្រាចារ្យមហាបិរញ្ញា

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលត្រូវការជ្រើសរើសបេក្ខភាព សាស្ត្រាចារ្យទាំងបីកម្រិត (សាស្រ្តាចារ្យជំនួយ សាស្ត្រាចារ្យរង និង សាស្ត្រាចារ្យមហាបរិញ្ញា)ដែលមានគុណវុឌ្ឍិដូចខាងក្រោម៖

Posted on: 06/22/2016 11:22:52 AM

  • ទាញយកឯកសារទាំងមូល