សេចក្តីជូនដំណឹងនិស្សិតចំនួន ៩៩ នាក់ ដែលបានចូលរួមប្រឡងជ្រើសរើសចូលរៀនថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសគ្រប់ជំនាញនៅស.វ.ស (សម័យប្រឡង ១១-១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦)សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៦ ដែលបានប្រឡងជាប់វិញ្ញាសារទ្រឹស្តី (ប៉ុន្តែធ្លាក់ក្នុងការប្រឡងវិញ្ញាសារផ្ទាល់មាត់) 

សូមអញ្ជើញមកដាក់ពាក្យចុះឈ្មោះចូលរៀន និង បង់ថ្លៃសិក្សា តាមជំនាញរៀងខ្លួន 
ចាប់ពីថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង ១៧ៈ០០ នៅផ្នែកចុះឈ្មោះ និង លិខិតបទដ្ឋាននិស្សិត រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ។

Posted on: 06/16/2016 4:42:44 PM