ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកថែទាំ-ជួសជុល(អនាម័យ)

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ចំនួន ០៤រូបរូបសម្រាប់មម្រើការងារផ្នែកថែទាំ-ជួសជុល (អនាម័យ) នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ដែលត្រូវមានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖

Posted on: 06/09/2016 10:49:54 AM