ដំណឹងជ្រើសរើសប្រធានផ្នែកបណ្តុះបណ្តាលទាំងប្រាំនៅមហាវិទ្យាល័យទន្តវនសាស្ត្រ នៃស.វ.ស(លើកទី៤)

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ចំនួន ០៥រូប ដើម្បីជ្រើសរើសក្នុងតួនាទីជាប្រធានផ្នែកបណ្តុះបណ្តាលទាំងប្រាំ របស់មហាវិទ្យាល័យទន្តវនសាស្រ្ត ដែលត្រូវមានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖

Posted on: 06/09/2016 10:45:17 AM