ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកថែទាំ-ជួសជុល(ជាងទឹក-ភ្លើង)

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ចំនួន ០១រូបសម្រាប់មម្រើការងារផ្នែកថែទាំ-ជួសជុល (ជាងទឹក-ភ្លើង) នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ដែលត្រូវមានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖

Posted on: 06/09/2016 10:37:11 AM