សេចក្តីជូនដំណឹង មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ សូមជូនដំណឹងដល់និស្សិតឆ្នាំទី២ និង ទី៣ ទាំងអស់អោយបានជ្រាបថា៖

១ ការចូលរៀនភាសាបារាំង នៅ IFC 

២ ការធ្វើតេស្ត បញ្ចប់នៃឆមាសទី១ 
៣ កាលវិភាគសិក្សាសម្រាប់ឆមាសទី២ ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ អាស្រ័យហេតុនេះសូមនិស្សិតទាំងអស់ជ្រាបជាព័ត៌មាន។

Posted on: 05/26/2016 9:27:11 AM