ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក ចំនួន០៤រូប សម្រាប់បម្រើការងារផ្នែកថែទាំ និង ជួសជុល(កម្មករអនាម័យ) នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ចំនួន ០៤រូបសម្រាប់បម្រើការងារនៅផ្នែកថែទាំ និង ជួសជុល(កម្មករអនាម័យ)។

Posted on: 05/16/2016 2:53:26 PM

  • ទាញយកឯកសារទាំងមូល