ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកកិច្ចសន្យាមានកាលកំណត់ ចំនួន ០១រូប សម្រាប់បម្រើការងារនៅផ្នែស្រាវជ្រាវ(ជំនួយការស្រាវជ្រាវ)នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកកិច្ចសន្យាមានកាលកំណត់ ចំនួន ០១រូប សម្រាប់បម្រើការងារនៅផ្នែស្រាវជ្រាវ(ជំនួយការស្រាវជ្រាវ)

Posted on: 05/09/2016 9:14:48 AM