សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល នឹងមានរៀបចំកម្មវិធីសូត្រមន្ត រាប់បាត្រ ការសម្តែងរបាំត្រុដ ដើម្បីបួងសួងសុំជោគជ័យ សិរីមង្គលឆ្នាំថ្មី ទេវត្តាឆ្នាំថ្មី នៅទីតាំងទី២ (ស.ប.ថ.វ) នៃ ស.វ.ស នៅថ្ងៃទី ០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦

By: Media | Posted on: 04/08/2016 3:43:37 PM

ការរៀបចំកម្មវិធីសូត្រមន្ត រាប់បាត្រ ការសម្តែងរបាំត្រុដ ដើម្បីបួងសួងសុំជោគជ័យ សិរីមង្គលឆ្នាំថ្មី ទេវត្តាឆ្នាំថ្មី នៅទីតាំងទី២ (ស.ប.ថ.វ) នៃ ស.វ.ស នៅថ្ងៃទី ០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦