ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកចំនួន ០១រូប សម្រាប់បម្រើការងារនៅផ្នែកមន្ទីរពិសោធន៍រ៉ូដុលហ្វ៍មេរីយី(ផលិតមជ្ឍដ្ឋានបណ្តុះមេរោគ)នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកចំនួន ០១រូប សម្រាប់បម្រើការងារនៅផ្នែកមន្ទីរពិសោធន៍រ៉ូដុលហ្វ៍មេរីយី(ផលិតមជ្ឍដ្ឋានបណ្តុះមេរោគ)នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល

Posted on: 04/08/2016 10:26:52 AM

  • ទាញយកឯកសារទាំងមូល