ដំណឹងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនទ្រឹស្តីចំនួន ០១រូប ដែលបង្រៀន មុខវិជ្ជាមហារីក និង ជំងឺឈាម (Onco-hématologie)នៅមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ត្រូវការជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនទ្រឹស្តីចំនួន ០១រូប ដែលបង្រៀន មុខវិជ្ជាមហារីក និង ជំងឺឈាម (Onco-hématologie)សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៦នៅមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល

Posted on: 04/06/2016 10:05:57 AM