ដំណឹងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនទ្រឹស្តីចំនួន ០២រូប ដែលបង្រៀននៅថ្នាក់ឯកទេស ផ្នែកជម្ងឺមហារីក នៅមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលត្រូវការជ្រើសរើស គ្រូបង្រៀនទ្រឹស្តីចំនួន ០២រូប ដែលបង្រៀនថ្នាក់ឯកទេស ផ្នែកជម្ងឺមហារីកសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៥-២០១៦ នៅមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល

Posted on: 04/06/2016 9:17:19 AM

  • ទាញយកឯកសារទាំងមូល