ដំណឹងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនទ្រឹស្តីចំនួន ០៣រូប ដែលបង្រៀនថ្នាក់ឯកទេស ផ្នែកថ្លើម ក្រពះ ពោះវៀន នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលត្រូវការជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនទ្រឹស្តីចំនួន ០៣រូប ដែលបង្រៀនថ្នាក់ឯកទេស ផ្នែកថ្លើម ក្រពះ ពោះវៀន សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៦ នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល

Posted on: 04/06/2016 9:01:10 AM

  • ទាញយកឯកសារទាំងមូល