ដំណឹងជ្រើសរើសគ្រូណែនាំអនុវត្តត្រាប់(TP) នៅមហាវិទ្យាល័យឱសថសាស្ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលត្រូវការជ្រើសរើស គ្រូណែនាំអនុវត្តត្រាប់ (TP) បង្ហាត់លើមុខវិជ្ជា Chimie Organique ចំនួន០២រូបសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៥-២០១៦ នៅមហាវិទ្យាល័យឱសថសាស្ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល

Posted on: 04/06/2016 8:47:35 AM

  • ទាញយកឯកសារទាំងមូល