និស្សិតឱសថសាស្រ្តឆ្នាំទី៥ ចំនួន១៦៨នាក់បានចុះធ្វើកម្មសិក្សាអំពីប្រព័ន្ធសេវាសុខាភិបាលមូលដ្ឋាន និង ការគ្រប់គ្រងឱសថនៅខេត្តសៀមរាប

និស្សិតឱសថសាស្រ្តឆ្នាំទី៥ ចំនួន១៦៨នាក់ ដឹកនាំដោយលោកសាស្រ្តចារ្យព្រឹទ្ធបុរស ឈាង សេនា រួមជាមួយអស់លោក-លោកស្រីជាសាស្រ្តាចារ្យ និងមន្រ្តីរាជការមហាវិទ្យាល័យឱសថសាស្រ្ត នៃស.វ.ស បានធ្វើដំណើរទៅចុះធ្វើកម្មសិក្សាស្វែងយល់ដកស្រង់បទពិសោធន៍ អំពីប្រព័ន្ធសេវាសុខាភិបាលមូលដ្ឋាន និង ការគ្រប់គ្រងឱសថនៅខេត្តសៀមរាប។ 

កម្មសិក្សានេះ មានរយៈពេល៤ថ្ងៃ។

Posted on: 04/04/2016 8:46:12 AM