ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា ចំនួន០១រូប សម្រាប់បម្រើការងារនៅផ្នែកកិច្ចការនិស្សិត នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា ចំនួន០១រូប សម្រាប់បម្រើការងារនៅផ្នែកកិច្ចការនិស្សិត នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល

Posted on: 03/30/2016 10:48:34 AM

  • ទាញយកឯកសារទាំងមូល