ដំណឹងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនទ្រឹស្តីចំនួន ០១រូប បង្រៀនលើមុខវិជ្ជា Quality Management នៅផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ត្រូវការជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនទ្រឹស្តីចំនួន ០១រូប បង្រៀនលើមុខវិជ្ជា Quality Management នៅផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៦

Posted on: 03/28/2016 8:30:58 PM