ដំណឹងជ្រើសរើសគ្រូណែនាំអនុវត្តត្រាប់ចំនួន ១០រូប ដែលបង្រៀនផ្នែករោគកុមារ

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ត្រូវការជ្រើសរើស គ្រូណែនាំអនុវត្តត្រាប់(Simulation) ចំនួន ១០រូប ដែលបង្រៀនផ្នែករោគកុមារ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៦ នៅមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល។

Posted on: 03/19/2016 12:07:23 AM

  • ទាញយកឯកសារទាំងមូល