ដំណឹងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនទ្រឹស្តីចំនួន ០២រូប ដែលបង្រៀនថ្នាក់ឯកទេស ផ្នែកជំងឺបេះដូង សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៦

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល ត្រូវការជ្រើសរើស គ្រូបង្រៀនទ្រឹស្តីចំនួន ០២រូប ដែលបង្រៀនថ្នាក់ឯកទេស ផ្នែកជំងឺបេះដូង សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៦ នៅមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្រ្ត នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល

Posted on: 03/15/2016 2:40:59 PM

  • ទាញយកឯកសារទាំងមូល