សេចក្តីជូនដំណឹងផ្នែកចុះឈ្មោះនិងលិខិតបទដ្ឋាននិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យសុខាភិបាល

ស.វ.សសូមជូនដំណឹងដល់អតីតនិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈមាត់-ធ្មេញ និង បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកពត់ធ្មេញ សូមអញ្ញើញមកទំនាក់ទំនាក់ផ្នែកចុះឈ្មោះនិងលិខិតបទដ្ឋាននិស្សិត ស្ថិតនៅខាងមុខបន្ទប់សហសិក្សាគោកធ្លក ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ រហូតដល់ថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ជាកំហិត ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំធ្វើសញ្ញាបត្រ និង/ឬ បំពេញឯកសារបន្ថែម ។

Posted on: 03/09/2016 2:56:43 PM