សេចក្តីជូនដំណឹង សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន ០២រូប សម្រាប់បម្រើការងារនៅការិយាល័យសិក្សា-បណ្តុះបណ្តាលផ្នែកសិក្សាចំនួន ០១រូប និង ផ្នែកកម្មសិក្សា-អនុវត្តត្រាប់ចំនួន ០១រូប របស់មហាវិទ្យាល័យឱសថសាស្រ្ត

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន ០២រូប សម្រាប់បម្រើការងារនៅការិយាល័យសិក្សា-បណ្តុះបណ្តាលផ្នែកសិក្សាចំនួន ០១រូប និង ផ្នែកកម្មសិក្សា-អនុវត្តត្រាប់ចំនួន ០១រូប របស់មហាវិទ្យាល័យឱសថសាស្រ្ត នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល។

Posted on: 03/02/2016 8:36:02 AM