សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីករណីឆ្លងមេរោគអេដស៍នៅឃុំសំបូរមាស ស្រុកមុខកំពូល ខេត្តកណ្តាល របស់ក្រសួងសុខាភិបាល

ក្រសួងសុខាភិបាល និងអង្គការសុខភាពពិភពលោក បានចេញសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការមួយថា៖ ករណីឆ្លងមេរោគអេដស៍នៅឃុំសំបួរមាស ស្រុកមុខកំពូល ខេត្តកណ្តាល មានចំនួន៤នាក់ ក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមស័្មគ្រចិត្ត ធ្វើតេស្តឈាមរក មេរោគអេដស៍ ចំនួន២៧៩នាក់ (ស្រ្តី១៧១នាក់)។

Posted on: 02/29/2016 8:19:34 AM