ដំណឹងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការដែលបម្រើការងារនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលចំនួន ២៧រូប 

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ត្រូវការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការចំនួន ២៧រូប ដើម្បីជ្រើសរើសក្នុងតួនាទីជាប្រធានផ្នែកនៅតាមការិយាល័យទាំងបី និង ផ្នែកទាំងប្រាំ របស់សាលាបច្ចេកទេសថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ

Posted on: 02/23/2016 9:26:16 AM

  • ទាញយកឯកសារទាំងមូល