ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកបម្រើការងារនៅក្នុងមជ្ឍមណ្ឌលធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យវេជ្ជសាស្ត្រចំនួន ១២រូប​ នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបម្រើការងារនៅក្នុងមជ្ឍមណ្ឌលធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យវេជ្ជសាស្ត្រចំនួន ១២រូប​

Posted on: 02/19/2016 4:27:47 PM

  • ទាញយកឯកសារទាំងមូល