ដំណឹងជ្រើសរើសប្រធានផ្នែកតាមការិយាល័យទាំងបីនៅមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ត្រូវការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការដែលបម្រើការងារនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលចំនួន ០៩រូប ដើម្បីជ្រើសរើសក្នុងតួនាទីជាប្រធានផ្នែកនៅតាមការិយាល័យទាំងបីរបស់មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ

Posted on: 02/18/2016 3:22:25 PM