ដំណឹងជ្រើសរើសអ្នកប្រមូលទិន្នន័យចំនួន ១២រូប នៅផ្នែកស្រាវជ្រាវ

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ត្រូវការជ្រើសរើសអ្នកប្រមូលទិន្នន័យចំនួន ១២រូប នៅផ្នែកស្រាវជ្រាវ នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល សម្រាប់គម្រោងសិក្សាស្រាវជ្រាវលើប្រធានបទ “ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ cនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អេពីដេមីស្ត្រ កត្តាប្រឈម និង ទំហំនៃជំងឺ” គម្រោងសិក្សានេះនឹងអនុវត្ត ក្នុងខេត្ត/ក្រុង ចំនួន ០៤ រួមមានក្រុងភ្នំពេញ ខេត្តព្រះសីហនុ ខេត្តបាត់ដំបង និង ខេត្តសៀមរាប

Posted on: 02/18/2016 3:19:21 PM