ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន ០២រូប សម្រាប់បម្រើការងារនៅលេខាធិការដ្ធាន ផ្នែកកិច្ចការទូទៅ និង ផ្នែករបៀប

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ត្រូវការជ្រើសរើស បុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន ០២រូប សម្រាប់បម្រើការងារនៅលេខាធិការដ្ធាន ផ្នែកកិច្ចការទូទៅ និង ផ្នែករបៀប នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៥-២០១៦

Posted on: 02/18/2016 3:15:24 PM