ដំណឹងជ្រើសរើសអ្នកប្រមូលទិន្នន័យ ចំនួន ១២រូប នៅផ្នែកស្រាវជ្រាវ

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលត្រូវការជ្រើសរើសអ្នកប្រមូលទិន្នន័យចំនួន ១២រូប នៅផ្នែកស្រាវជ្រាវ សម្រាប់គម្រោងសិក្សាស្រាវជ្រាវលើប្រធានបទ "ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

Posted on: 02/15/2016 4:29:31 PM