ដំណឹងជ្រើសរើស គ្រូបង្រៀនទ្រឹស្តីចំនួន ០២រូប បង្រៀនលើមុខវិជ្ជា ជីវៈវិទ្យា នៅដេប៉ាតឺម៉ង់ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន

សាកលវិទ្យាល័យវជ្ជសាស្រ្តសុខាភិបាល ត្រូវការជ្រើសរើស គ្រូបង្រៀនទ្រឹស្តីចំនួន ០២រូប បង្រៀនលើមុខវិជ្ជា ជីវៈវិទ្យា នៅដេប៉ាតឺម៉ង់ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន នៃសាកលវិទ្យាល័យវីជ្ជសាស្រ្តសុខាភិបាល សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៦ ដែលត្រូវមានភារកិច្ច និង គុណវុឌ្ឍិ ដូចខាងក្រោម៖

Posted on: 02/11/2016 8:59:18 AM