ដំណឹងជ្រើសរើសប្រធានផ្នែកនៅ ម.ឱ (សម្រាប់តែមន្រ្តីរាជការ ស.វ.ស)

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល ត្រូវការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការដែលបម្រើការងារនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ចំនួន ០៩រូប ដើម្បីជ្រើសរើសក្នុងតួនាទីជាប្រធានផ្នែកនៅតាមការិយាល័យទាំងបីរបស់មហាវិទ្យាល័យឱសថសាស្ត្រ ដែលត្រូវមានភារកិច្ច និង គុណវុឌ្ឍិ ដូចខាងក្រោម៖

Posted on: 02/02/2016 3:40:41 PM