លទ្ធផលប្រឡងចូលរៀនវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស ឆ្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៦ បានបិទផ្សាយ នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសស្រ្តសុខាភិបាលហើយ

លទ្ធផលប្រឡងចូលរៀនវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស ឆ្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៦ បានបិទផ្សាយ នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសស្រ្តសុខាភិបាលហើយ

Posted on: 01/14/2016 10:00:20 AM