សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា ចំនួន ០២រូប សម្រាប់បម្រើការងារនៅលេខាធិការដ្ឋាន ផ្នែកកិច្ចការទូរទៅ និង ផ្នែករបៀប នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល

Posted on: 01/06/2016 7:09:44 PM