ចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ រាល់ការផ្ញើកង់នឹង"ឥតគិតថ្លៃ" សម្រាប់និស្សិតទាំងអស់នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល

ចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ រាល់ការផ្ញើកង់នឹង"ឥតគិតថ្លៃ" សម្រាប់និស្សិតទាំងអស់នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល។ នេះគឺជាចំណែកមួយបន្ថែមទៀតនៃការយកចិត្តទុកដាក់របស់សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល ចំពោះនិស្សិត ស.វ.ស។

Posted on: 12/30/2015 4:34:54 PM