សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាលនឹងរៀបចំកម្មវិធីបរិច្ចាគឈាមលើកទី២ឆ្នាំ២០១៥ នៅថ្ងៃពុធទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ដែលស្ថិតនៅបរិវេណទី២ របស់សាកលវិទ្យាល័យ (សាលាបច្ចេកទេសថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ត)សម្រាប់រយៈពេល១ ថ្ងៃពេញ

Posted on: 12/30/2015 2:47:40 PM