សេចក្កីជូនដំណឹង សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា ចំនួន ០២រូប សម្រាប់បម្រើការនៅលេខាធិការដ្ឋាន ផ្នែកកិច្ចការទូទៅ និង ផ្នែករបៀប

Posted on: 12/18/2015 4:19:21 PM