សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល សូមជូនដំណឹងដល់អាជីវករទាំងអស់​ ដែលមានបំណងចូលរួមដេញថ្លៃចំណតផ្ញើកង់និងម៉ូតូ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦។ ការលក់ពាក្យ និងទទួលសំណើដេញថ្លៃអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ។

Posted on: 12/02/2015 4:32:09 PM