សេចក្តីជូនដំណឹង៖ទាក់ទងនឹងការប្រកួតប្រជែងសំណេរអត្ថបទស្រាវជ្រាវ និងការធ្វីបទបង្ហាញជាភាសាអង់គ្លេសដ៏ធំមួយសម្រាប់យុវជនក្រោមអាយុ ២៥ឆ្នាំ ក្រោមប្រធានបទ "សហគមន៍អាស៊ាន៖ ជម្រើសខ្ញុំ អនាគតខ្ញុំ"។

Posted on: 11/20/2015 10:07:02 AM