សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល(ស.វ.ស) សូមជម្រាបជូន ដំណឹងជូនចំពោះនិស្សិត ស.វ.ស ឱ្យបានជ្រាបថា៖

ទីភ្នាក់ងារឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាភាសាបារាំង (AUF) បានរៀបចំការប្រកួត CONCOURS DE DESSIN « ÉTUDIANTS FRANCOPHONES À VOS COULEURS!» សម្រាប់និស្សិតតាមសាកលវិទ្យាល័យប្រើប្រាស់ភាសាបារាំង នៅតំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិច។ និស្សិត ស.វ.ស ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ និងចង់ដាក់ពាក្យចូលរួមការប្រកួតប្រជែងនេះ សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រដែលមានអាស័យដ្ឋាន៖ http://concours.vn.auf.org/dessin

សូមអរគុណ។

Posted on: 02/16/2016 10:38:40 AM