សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល(ស.វ.ស) សូមជម្រាបជូន ដំណឹងចំពោះនិស្សិត ស.វ.ស ឱ្យបានជ្រាបថា៖

By: Media | Posted on: 04/19/2017 11:00:20 PM

ទីភ្នាក់ងារឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាភាសាបារាំង (AUF) បានប្រកាសផ្តល់ជំនួយឧបត្ថម្ភការសិក្សាដល់និស្សិតកម្ពុជារៀននៅថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រដែលបានចុះឈ្មោះចូលរៀនក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលជាភាសាបារាំងនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យជាសមាជិករបស់ AUF សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៥-២០១៦។ ព័ត៌មានលម្អិត និង និតិវិធីនៃការដាក់ពាក្យបំពេញទម្រង់បែបបទស្នើសុំជំនួយឧបត្ថម្ភការសិក្សានេះ និស្សិតអាចស្វែងរកនៅការិយាល័យ AUF នៅរាជធានីភ្នំពេញ។