សេចក្តីជូនដំណឹងដល់និស្សិតចាស់ (ដែលកំពុងសិក្សា) ស្តីពីការអនុវត្តការចុះឈ្មោះ និង បង់ថ្លៃសិក្សា សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៥-២០១៦។

Posted on: 10/20/2015 3:04:48 PM