សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល(ស.វ.ស) សូមជម្រាបថា៖ សាកលវិទ្យាល័យមាន ចំនួន៣ មហាវិទ្យាល័យ (វេជ្ជសាស្រ្ត ឱសថសាស្រ្ត ទន្តវទនសាស្រ្ត) និង សាលាបច្ចេកទេសថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ត (Facebook Page) ផ្លូវការរួមតែមួយគត់ មានឈ្មោះថា៖ University of Health Sciences Link: https://www.facebook.com/uhs.edu.kh

Posted on: 10/19/2015 7:23:42 PM