ដើម្បីសម្រួលដល់ដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះសុំចូលរៀនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី២០១៥-២០១៦នេះ និស្សិតគ្រប់រូបត្រូវតែមកបំពេញបែបបទសុំចុះឈ្មោះចូលរៀនទៅតាមពេលវេលាកំណត់របស់សាកលវិទ្យាល័យ។

Posted on: 10/18/2015 9:59:08 PM