សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល​ សូមជូនដំណឹងដល់បណ្តាក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាសទាំងអស់ចូលរួមដេញថ្លៃជាសាធារណ:ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់បរិកក្ខារអេឡិចត្រូនិច។

Posted on: 10/09/2015 1:47:23 PM

  • ទាញយកឯកសារទាំងមូល