សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ ស.ប.ថ.វ នៃ ស.វ.ស ដល់និសិ្សតត្រូវប្រឡងឆមាសលើកទី២​ សូមចូលរួមមករៀនរបៀបប្រើប្រាស់កំុព្យូទ័រក្នុងការប្រឡងនាថ្ងៃអាទិត្យទី២៣ខែសីហាឆ្នាំ២០១៥ វេលាម៉ោង៧:០០ព្រឹក។

Posted on: 08/20/2015 2:41:24 PM