អញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃលើកទី (២) ការសាងសង់ របងទីតាំងថ្មីប្រវែង ៥០០ម៉ែត្រ កំពស់ ២,៨ ម៉ែត្រ

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យសាស្រ្តសុខាភិបាល សូមជូនដំនឹងដល់ ក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាស ទាំងអស់ដែលបានចុះបញ្ជី ត្រឹមត្រូវក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឲ្យបានជ្រាបថា៖ សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល នឹងដាក់ឲ្យដេញថ្លៃជាសាធារណៈ ដើម្បីធ្វើការសាងសង់របងទីតាំងថ្មី ប្រវែង ៥០០ម៉ែត្រ និងកំពស់ ២,៨ ម៉ែត្រ នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល។
សាកលវិទ្យាល័យបាននរៀបចំឯកសារ​សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាស បំពេញដើម្បីចូលរួមដេញថ្លៃ។ ឯកសារដេញថ្លៃ មានដាក់លក់នៅអង្គភាព លទ្ធកម្មនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល​ដែលមានទី​តាំង ឡូទ៍លេខ ៧៣ មហាវិធី ព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រៈចក ខណ្ឌដូពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ (ទូរស័ព្ធ 023 430 ​559) ។ ផុតកំណត់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ១៨​ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១០៥។

Posted on: 08/12/2015 9:49:13 AM