ជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែក IT ចំនួន ០២ រូប

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាលត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ផ្នែក IT ចំនួន ០២ រូប មកបម្រើការនៅសាកលវិទ្យាល័យ ទទួលបន្ទុកផ្នែក Support and maintenance

Job requirement

Job Description

·         Bachelor degree in Computer/Science Engineering or any IT related field

·         At least 2 years related experience

·         Knowing PHP, ASP.net is a plus

·         Knowing Mysql, SQL server is a plus

·         Knowing of repairing Hardware and software

·         Basic networking

·         Good communication skill in English

·         Self-motivated, responsible, dynamic, creative, innovative and willing to learn new technologies

·         Assist and support user

·         Install Hardware/Software

·         Maintenance andTrouble shooting Hardware/Software

·         Network wiring

·         Documentation and recording IT equipment

·         Monthly activitie report

·         Other acitivities required by UHS

បេក្ខជនដែលមានបំណងចង់ដាក់ពាក្យសូមកយកពាក្យ នៅផ្នែក ធនធានមនុស្ស បន្ទប់ (M109) នៃសាកលវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល ដែលមានទីតាំងឡូទ៍លេខ ៧៣​មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រៈចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ។
ផុតកំណត់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ២១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ វេលាម៉ោង ១៧:០០ ។

Posted on: 08/06/2015 11:17:15 AM