ដំណឹងជ្រើសរើស៖ បុគ្គលិក បម្រើការងារនៅការិយាល័យរដ្ឋបាល(ទទួលបន្ទុកការងារទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ) មហាវិទ្យាល័យឱសថសាស្ត្រ នៃ ស.វ.ស ។

Posted on: 09/26/2019 10:21:08 AM