សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃការផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មសន្តិសុខ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ (លើកទី២) និង ការផ្គត់ផ្គង់សៀវភៅមុចវិជ្ជាពេទ្យ ក្នុងឆ្នាំ២០២០

Posted on: 04/06/2020 9:40:51 AM