ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក ០១រូប (ជាងជួសជុលកៅអីធ្មេញ) បម្រើការងារនៅផ្នែកគ្រប់គ្រងថែទាំ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ នៃ ស.វ.ស ។

By: Media | Posted on: 06/19/2018 3:13:22 PM